دانستی‌ها

آیا کارکنان شما برای ارتباطات بزرگتر آماده می باشد؟

کارکنان

آیا کارکنان شما برای ارتباطات بزرگتر آماده است؟

- آیا کارکنان شما برای ارتباطات بزرگتر آماده می باشد؟

تقریباً هیچ کس تغییر را دوست ندارد و این ویژگی اساسیطبیعت انسان باید در هر پیاده سازی فناوری در نظر گرفتهشود، به خصوص زمانی که افراد بیشتری به تأسیسات خودمی آورید.

اگر که به درستی مدیریت بشود، واکنش اولیه کارکنان شماممکن است نسبت به تغییرات ایجاد شده در افراد به طورموثر به حداقل برسد و در نهایت حذف شود، زیرا آنها درکیاز ارزش کسب و کار به دست می آورند.

ما هفت راه  کلیدی برای درست کردن مشکلات ارتباطی ومشارکتی  شناسایی کردهایم که برای اطمینان از انتقالاتبدون دردسر، کاهش مقاومت کارکنان و ایجاد زمینه براینتایج بلندمدت طراحی شدهاند.

1. متعهد باشید

موفقیت با تعهد سطوح بالای یک سازمان آغاز میشود.هنگامی که صحبت از ارتقا و تکامل مداوم بخشارتباطی انبار به میان می آید، داشتن یک تیم مدیریتیمتمرکز و فرهنگی متعهد به بهبود مستمر مهم است.اگر ازارزش کسب و کار خود مطمئن نیستید، ارتباط و مشارکت بادیگران را آغاز نکنید.(منظور گسترش مجموعه و مشارکت باافراد و ارگان های خارج از مجموعه خودتان است) هنگامیکه رهبران و مدیران کسب و کار در مورد فناوری جدیدمشکوک و دودل هستند، کارکنان و ناظران آن را حس میکنند و بر اساس آن عمل می کنند.

2. ارتباط برقرار کنید

هنگامی که فناوری جدید بدون هیچ هشدار قبلی ظاهر میشود، می تواند ناراحت کننده باشد. از جلسات منظم تیمیاستفاده کنید تا به کارکنان خود اطلاع دهید که چه چیزی درراه است و چگونه به آنها کمک می کند. از پاسخ دادن بهسؤالات، رسیدگی به نگرانی ها و رک بودن در مورد تغییراتیکه فناوری جدید به ارمغان می آورد، نترسید.

برای مقاومت احتمالی برخی اپراتورها که ممکن است درابتدا همکاری و ارتباط (با دیگر ارگان ها) را حرکتی بهسمت مدیریت تحت عنوانسلطه گریبدانند، آماده باشید.

3. برنامه ریزی کنید

چالشها در مراحل اولیه یک پیادهسازی زمانی رخ میدهندکه فرآیندها با تغییراتی که آن ارتباط ایجاد میکند تطبیقداده نشده باشد.اگر فرآیندها بر اساس عملکرد راه حل هایتعیین شده در آن ارتباط و همکاری مورد نظر تنظیم نشدهباشند، ممکن است خراب شوند و کارکنان، سرپرستان ومدیران به طور یکسان ناامید شوند.ارائهدهنده خدمات شماباید تجربه لازم را داشته باشد تا به شما در درک تأثیرات ومهندسی مجدد فرآیندها قبل از پیادهسازی تجهیزات کمککند.

4. تمرین کنید

آموزش جزء کلیدی هر پیاده سازی است. حتی راهحلهاییکه به گونهای طراحی شدهاند که بصری و آسان برایاستفاده باشند، از آموزش سود میبرند. نه تنها کارکنان، سرپرستان و مدیران با قابلیتهای کامل سیستم آشنامیشوند و استفاده از آن را تمرین میکنند، بلکه میتواننداحساس مشارکت و سرمایهگذاری بیشتری در فرآیند داشتهباشند.

5. درگیر کار شوید

به کارکنان فرصت پرسش دهید و اجازه دهید که تجربیاتخودشان را در مراحل اولیه پیاده سازی به اشتراکبگذارند.ممکن است چندین هفته طول بکشد تا کارکنان بهسیستم جدید عادت کنند.دسترسی مستقیم آنها بهمتخصصان ارائهدهنده فناوری در آن دوره میتواند تضمینکند که آنها بهجای مبارزه با آن، به طور کامل درگیر ارئه راهحل مخصوص به خود می باشند.

6. کارکنان نظارت کنید

هنگامی که درخشش اولیه پیادهسازی شروع به محو شدنمیکند، استفاده از راهحل مشارکتی میتواند فرآیند خود رااز دست بدهد.یکی از بزرگترین ارزش های شراکت، دادههایی است که ارائه می شود.اگر مدیران از آن دادهها برایدستیابی به اهدافی مانند کاهش تأثیرات، افزایش استفادهیا بهبود بهرهوری استفاده نکنند، ممکن است فرآیند تداومنداشته باشد و نتایج مورد انتظار محقق نشود.

حفظ جنبش و تحرک کاری مستلزم پاسخگویی و بازخوردمثبت است و سرپرستان باید دائماً با گامهای عملی کهموجب تغییر مثبت میشوند، پاسخ بدهند.گزارش دورهای ردهبالا ها در مورد تجزیه و تحلیل دادهها و مراحل اقدام بعدی، تعامل را حفظ میکند و به مدیریت اصلی اجازه تعامل باسطوح متفاوت مجموعه را می دهد.

7. مجموعه خود را گسترش دهید

با دستیابی به اهداف تجاری جدید یا گسترش مشارکت باسایت های جدید، برنامه ای برای ایجاد موفقیت اولیه خودایجاد کنید. همانطور که ساعت های بیشتری را رویمجموعه خود وقت می گذارید، شروع به ساخت یک بایگانیاز داده های قدیمی بکنید که می تواند برای بهینه سازیعملیات تاسیسات و کمک به آماده شدن برای اتوماسیون(هدایت مجموعه به صورت خودکار) استفاده شود. ارائهدهنده خدمات فناوری شما باید خدماتی در دسترسداشته باشد تا به شما کمک کند از انبوهی از دادههایی کهاکنون جمعآوری میکنید استفاده کنید.

 

 

 

همانطور که ماجرای مشارکت خود را آغاز می کنید، بهاحتمال زیاد متوجه خواهید شد که نیروی کار شما بیش ازآنچه انتظار داشتید برای آن مشارکت و همکاری آمادهاست. وقتی رهبری متعهد می شود و بر آموزش و درگیرکردن کارکنان در تمام سطوح در طول اجرا تمرکز می کند، مشارکت می تواند به طور یکپارچه در فرآیندهای انبار و درمجموعه دیده شود.

 

ترجمه شده از سایت برند کرون

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *